Jak uzyskać legalizację lub apostille - NAWA

Dowiedz się, jakie są niezbędne dokumenty i gdzie należy je legalizować. Uznawalność wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą w Polsce. Apostille, legalizacja a NAWA - wszystkie informacje.

Czym jest NAWA?

NAWA to skrót od Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, która przejęła od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania związane z uznawaniem w Polsce zagranicznych dokumentów potwierdzających uzyskanie wykształcenia wyższego. W ramach programu NAWA tworzy się autorskie programy, które wspierają międzynarodową karierę naukowców oraz nadają prestiż międzynarodowy polskich uczelni i jednostek naukowych na świecie.

Które dokumenty szkół wyższych poświadcza NAWA?

Od 1 lutego 2018 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej może poświadczyć następujące dokumenty wydane przez polskie szkoły wyższe: Oryginały, duplikaty, lub odpisy dokumentów (również w języku obcym), w tym:

Oryginały lub duplikaty świadectw ukończenia studiów podyplomowych: Klauzulą apostille mogą zostać poświadczone dokumenty zawierające podpis oraz stempel imienny (lub wdrukowane imię i nazwisko) osoby uprawnionej do ich podpisania, wraz ze wskazaniem funkcji, jaką ta osoba pełni na uczelni. Dokumenty nie zawierające któregoś z tych elementów, wymagają wcześniejszego uwierzytelnienia na uczelni.
UWAGA: pozostałe dokumenty wydane przez uczelnie wyższe uwierzytelnia uczelnia, która je wydała, a następnie urząd właściwego ministra. Uzyskanie apostille Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest możliwe dopiero po uzyskaniu uwierzytelnienia właściwej uczelni i ministra.

Które dokumenty szkół wyższych nie poświadcza NAWA?

W ramach programu NAWA nie poświadczane są dokumentów wydane przez uczelnie kościelne, instytuty badawcze oraz Polską Akademię Nauk. Organami właściwymi do ich poświadczenia są:

Jeśli dokumenty wydane są przez inne instytucje (np. prawosławne seminaria duchowne) – skontaktuj się z Działem Legalizacji MSZ.