Zasady korzystania z serwisu aina.pl

Regulamin usług konsularnych świadczonych przez Aina Travel sp. z o.o. obowiązujący od dnia 01.10.2016 r.

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.aina.pl prowadzony jest przez spółkę Aina Travel Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-143), ul. Sereno Fenn’a 14/1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289903; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000.00 zł.; NIP: 6762359257; REGON: 120556842 oraz adres poczty elektronicznej: email@aina.pl

§ 1 [Zakres usług]

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług konsularnych przez Aina Travel sp. z o.o. (zwaną dalej Aina Travel).

1.2. Przez usługi konsularne należy rozumieć usługi pośrednictwa wizowego oraz pośrednictwa w legalizacji dokumentów w urzędach konsularnych i przedstawicielstwach dyplomatycznych. Szczegółowa oferta usług świadczonych przez Aina Travel znajduje się na stronie internetowej: www.aina.pl.

1.3. Aina Travel świadczy usługi, o których mowa w § 1.1. na terenie całego kraju.

1.4. Warunkiem korzystania z usług konsularnych świadczonych przez Aina Travel jest pełna akceptacja przez Klienta zasad wyrażonych w niniejszym regulaminie.

1.5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 01.10.2016 r. i ma zastosowanie do usług konsularnych, których wykonanie Aina Travel przyjęła od tego dnia do realizacji, chyba że strony postanowiły inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.6. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc poprzedni regulamin wydany przez Aina Travel.

§ 2 [Wykonanie usługi]

2.1. W rozumieniu niniejszego regulaminu, Klientem jest każda osoba fizyczna lub prawna, która zleca Aina Travel wykonanie usługi konsularnej.

2.2. Usługa konsularna jest wykonywana na podstawie zlecenia przekazanego Aina Travel pisemnie, telefonicznie, faksem lub drogą mailową. Złożenie przez Klienta zlecenia jest równoznaczne z udzieleniem Aina Travel pełnomocnictwa do posługiwania się przekazanymi dokumentami w zakresie niezbędnym do wykonania usługi konsularnej.

2.3. Z uwagi na fakt, iż usługi konsularne regulowane są przez przepisy różnych państw złożenie zlecenia powinno zostać poprzedzone zapoznaniem się przez Klienta z wymaganiami formalnymi dotyczącymi danej usługi konsularnej. Wszelkie informacje na ten temat Klient może uzyskać na stronie internetowej: www.aina.pl lub telefonicznie w biurze Aina Travel pod numerem 012 422 22 09.

2.4. Aina Travel przystępuje do realizacji zlecenia następnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym Klient dostarczył Aina Travel komplet niezbędnych dokumentów. Miejsce doręczenia dokumentów uzależnione jest od miejsca zamieszkania lub siedziby Klienta:

2.5. Jeżeli dokumenty zostaną przesłane przez Klienta do innego biura niż wskazane w § 2.4. termin rozpoczęcia realizacji zlecenia wydłuży się o jeden dzień w stosunku do terminu określonego w § 2.4. zdanie 1.

2.6. Aina Travel zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zlecenia, gdyby dostarczone przez Klienta dokumenty wzbudzały wątpliwości co do ich autentyczności lub zgodności z właściwymi przepisami. O zaistniałej sytuacji Aina Travel niezwłocznie powiadomi Klienta.

2.7. Klient przyjmuje do wiadomości, że urzędy konsularne oraz przedstawicielstwa dyplomatyczne, mogą odmownie rozpatrzyć wniosek bez podania przyczyny, a także wydać wizę na okres krótszy niż wskazany przez Klienta we wniosku lub wydać inny niż wnioskowany rodzaj wizy (np. jednokrotną zamiast dwukrotnej), a także wydać wizę w późniejszym niż deklarowany terminie niezależnie od dochowania przez Aina Travel należytej staranności przy wykonywaniu usługi. Za działania i zaniechania urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw dyplomatycznych oraz Aina Travel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wynikają one z winy Aina Travel.

§ 3 [Dostawa]

3.1. Po wykonaniu usługi Klient może odebrać dokumenty we właściwym biurze Aina Travel, po wcześniejszym poinformowaniu przez Aina Travel o możliwości odbioru lub zostaną one przesłane przez Aina Travel Kurierem na koszt Klienta na wskazany adres.

3.2. Wysyłka nastąpi w terminie 1-2 dni roboczych od dnia odebrania dokumentów przez Aina Travel z Konsulatu za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas dostawy wynosi do 2 dni roboczych od nadania przesyłki na terenie Polski oraz 7-14 dni roboczych w przypadku wysyłki za granicę.

3.3. Koszty dostawy dokumentów są następujące:

a) Polska:
- 33,51 zł brutto przy wysyłce standardowej w jedną stronę tj. wysyłka dokumentów do Klienta po wyrobieniu wizy,
- 55,35 zł brutto przy wysyłce z opcją doręczenia do godz. 12:00 następnego dnia,
- 98,40 zł brutto przy wysyłce z opcją doręczenia do godz. 9:00 następnego dnia,
- 79,95 zł brutto przy wysyłce z opcją doręczenia w sobotę,
- 59,00 zł brutto przy wysyłce w dwie strony, tj. odbiór dokumentów przez kuriera od Kliena i przekazanie ich do Aina Travel oraz wysłanie dokumentów do Klienta po wyrobieniu wizy,
b) Świat:
- 166,05 zł brutto przy wysyłce do Berlina,
- 282,90 zł brutto przy wysyłce do Hagi i Londynu.

§ 4 [Obowiązki Klienta]

4.1. Klient zobowiązany jest do dostarczenia Aina Travel wszelkich dokumentów jakie Aina Travel uzna za konieczne do wykonania danej usługi konsularnej. Wszelkie informacje na temat wymaganych dokumentów dla poszczególnych usług konsularnych dostępne są na stronie internetowej: www.aina.pl lub telefonicznie pod numerem 012 422 22 09.

4.2. Oprócz dokumentów o których mowa w § 3.1. regulaminu Klient zobowiązany jest poinformować Aina Travel o adresie na jaki ma nastąpić wysyłka dokumentów po wykonaniu zlecenia oraz do podania numeru kontaktowego w celu umożliwienia informowania Klienta o wszelkich istotnych kwestiach dotyczących realizowanego zlecenia.

4.3. W przypadku, gdy po przystąpieniu przez Aina Travel do realizacji usługi urząd konsularny lub przedstawicielstwo dyplomatyczne zażąda, aby Klient dokonał innych czynności lub dostarczył inne dokumenty niż dołączone do wniosku, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania tych czynności lub dostarczenia Aina Travel niezbędnych dokumentów. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów lub niewykonania przez Klienta wymaganych czynności Aina Travel nie ponosi odpowiedzialności za odmowę pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

4.4. Niezależnie od postanowień § 2.2. zdanie 2, Klient zobowiązany jest do udzielenia Aina Travel wszelkich pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych do wykonania danej usługi konsularnej.

4.5. Klient zobowiązany jest do dostarczania Aina Travel dokumentów autentycznych i zgodnych z obowiązującymi przepisami.

4.6. Jeżeli Klient przekazuje Aina Travel zlecenie na wykonanie usługi konsularnej w stosunku do osób, które nie są Klientami Aina Travel, Klient zobowiązuje się do uzyskania zgody tych osób na wykonanie przez Aina Travel usługi konsularnej na ich rzecz. Aina Travel nie weryfikuje, czy Klient uzyskał zgodę osób trzecich na wykonanie przez Aina Travel usługi konsularnej.

4.7. W przypadku, gdyby wymagały tego właściwe przepisy prawa, przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne Klient zobowiązany jest do uzyskania zgody osób, których dokumenty dostarczył Aina Travel, w formie żądanej przez Aina Travel. Postanowienie zdania 1 dotyczy także zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Aina Travel.

§ 5 [Terminy]

5.1. Termin wykonania usług konsularnych uzależniony jest od rodzaju usługi. Wszelkie informacje dotyczące terminów realizacji poszczególnych usług konsularnych znajdują się na stronie internetowej: www.aina.pl lub pod numerem telefonu 012 422 22 09.

5.2. W przypadku niemożności wykonania danej usługi konsularnej we wskazanym terminie Aina Travel niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta.

§ 6 [Płatności]

6.1. Za świadczone usługi konsularne Aina Travel pobiera opłaty określone w cenniku, znajdującym się na stronie internetowej: www.aina.pl lub dostępnym w biurach Aina Travel.

6.2. Sposób oraz termin płatności jest uzgadniany każdorazowo z Klientem.

6.3. Klient może dokonać płatności w następujący sposób:

(a) gotówką lub kartą płatniczą we właściwym biurze Aina Travel,
(b) przelewem na konto bankowe prowadzone przez Bank Pekao S.A. o numerze 73 1240 4533 1111 0010 4222 3284,
(c) kartą płatniczą za pośrednictwem systemu PayU.

6.4. Aina Travel zastrzega sobie prawo do zatrzymania dokumentów otrzymanych od Klienta do czasu uregulowania przez Klienta należności za wykonaną usługę.

6.5 Opłaty konsularne, które są wyrażone za stronie internetowej w walutach obcych będą przeliczane na złote według kursu Fortis Banku z dnia wystawienia faktury VAT. Opłata konsularna dokumentowana jest notą księgową dołączoną do faktury VAT. Klient zobowiązany jest do uiszczenia zarówno kwoty faktury VAT jak i kwoty wyrażonej w nocie księgowej.

§ 7 [Odpowiedzialność Aina Travel]

7.1. Aina Travel nie ponosi odpowiedzialności za negatywne rozpatrzenie wniosku Klienta przez urząd konsularny lub przedstawicielstwo dyplomatyczne, jeżeli negatywna decyzja nie jest wynikiem błędu Aina Travel.

7.2. Aina Travel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku dostarczenia przez Klienta nieautentycznych lub niezgodnych z obowiązującymi przepisami dokumentów, jak również za podanie we wniosku nieprawdziwych lub nieaktualnych danych.

§ 8 [Reklamacje]

8.1 Wszelkie reklamacje należy zgłaszać mailowo na adres: email@aina.pl lub listownie na adres: ul. Sereno Fenn’a 14/1, 31-143 Kraków.

8.2. Każdy przypadek reklamacji rozpatrywany jest indywidualnie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

8.3. Przed odebraniem przesyłki zawsze należy sprawdzić, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Klientowi powinien sprawdzić zawartości przesyłki w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej zawartości należy sporządzić protokół w obecności dostawcy. Protokół musi być podpisany przez dostarczyciela przesyłki i może stanowić podstawę do zgłoszenia reklamacji dotyczącej uszkodzenia przesyłki.

§ 9 [Ochrona danych osobowych]

9.1. Klient korzystając z usług pośrednictwa wizowego świadczonego przez Aina Travel (w tym korzystając z platformy służącej do składania wniosków on- line, zakupu ubezpieczenia i zamawiania przesyłek kurierskich) tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w systemie Aina Travel.

9.2. Aina Travel zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DZ.U.2016.922).

9.3. Klient ma prawo kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w szczególności prawo do uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych, a także czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

Doświadczenie

Z powodzeniem świadczymy szeroko zakrojone usługi turystyczne od 2005 roku.

Rzetelna firma

Przynależność do Polskiej Izby Turystyki od 2007 roku jest gwarancją naszej rzetelności i jakości.

Technologia

Nasze usługi są dostępne na wszystkich urządzeniach przenośnych oraz stacjonarnych.

Kontakt

Warszawa 22 828 13 04

Kraków 12 422 22 09

Gdynia 58 350 06 38

Referencje

Wysoka jakość usług oraz kompetencja, pozwala nam na wyrażenie opinii, że Aina Travel to godny partner do nawiązania współpracy.
B.P. Herodot

Najpopularniejsza strona wizowa

Jesteśmy najpopularniejszym serwisem pośrednictwa wizowego w Polce.

Według Alexa Rank z dnia 06.01.2018

Płatności

W biurach w Krakowie i Warszawie akceptujemy karty płatnicze i kredytowe, a także gotówkę. Wystawiamy również faktury VAT... więcej

     

Współpraca z biurami podróży

Prowadzisz biuro podróży lub organizujesz wyprawy lub eskapady w najdalsze zakątki świata? Zacznij zarabiać na pośrednictwie wizowym ... więcej

© 2005 - 2018 Aina Travel Sp. z o.o. - Sereno Fenn'a 14/1 31-143 Kraków - ul. Nowogrodzka 31 pok. 324 00-511 Warszawa - Cookies - Regulamin - Blog - Mapa strony - O nas + Opinie o Aina Travel