Legalizacja dokumentów lub apostille bez wychodzenia z domu

Pomogliśmy zalegalizować 89 375 dokumentów

Jak zalegalizować dokumenty?

Zapytaj on-line

Wyślij formularz dotyczący kraju, do którego potrzebujesz zalegalizować dokumenty.

Nasza strona szyfruje przesyłane dane.

Prześlij dokumenty

Dokumenty przesyłasz do nas kurierem lub dostarczasz osobiście.

Za przewóz dokumentów odpowiada renomowana firma kurierska.

Dokumenty są zalegalizowane

Zalegalizowane dokumenty odsyłamy kurierem lub możesz odebrać je osobiście.

Już ponad 89 375 zalegalizowanych dokumentów na czas.

Apostille czy legalizacja w konsulacie?

Apostille

Jeśli państwo, w którym masz zamiar używać dokumentów, podpisało Konwencję Haską, staraj się o apostille (pieczęć, klauzula). W Polsce wyłącznie MSZ jest upoważnione do tego, by je wydawać. Na tym procedura legalizacji się kończy.
Co jest apostille?

Legalizacja w konsulacie

Jeśli natomiast państwo, w którym masz zamiar używać dokumentów, nie podpisało Konwencji Haskiej, będziesz musiał przystąpić do standardowej procedury legalizacji. Często oprócz poświadczenia wydawanego przez MSZ będzie potrzebna wizyta np. w KIG oraz zebranie odpowiednich podpisów notarialnych. Proces legalizacji kończy się zwykle w misji dyplomatycznej.

Cennik legalizacji i apostille dokumentów

Legalizacja dyplomów NAWA

Oferujemy legalizację wniosków dotyczących legalizacji dyplomów i innych dokumentów uczelnianych NAWA. Wnioski należy wydrukować, wypełnić ręcznie, podpisać i odesłać w oryginale z kompletem dokumentów.
Legalizacja w NAWA

Legalizacja dokumentów prywatnych

Najczęściej legalizowanymi dokumentami w tej kategorii są dyplomy ukończenia uczelni wyższych. Aby dokonać ich legalizacji należy przedłożyć dyplom we właściwym ministerstwie lub departamencie np. dyplomy ukończenia uczelni medycznych legalizuje Ministerstwo Zdrowia. Następnie dokument należy złożyć w MSZ i tam w zależności od państwa, w którym dyplom będzie potrzebny, uzyskuje się apostille lub poświadczenie. Jeśli wymagane jest poświadczenie, dyplom trzeba jeszcze przedłożyć w konsulacie właściwej misji dyplomatycznej.

Legalizacje dokumentów handlowych

Legalizacja wszelkich dokumentów handlowych i eksportowych zaczyna się w Krajowej Izbie Gospodarczej. Tam należy przedkładać m.in. faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy czy też pełnomocnictwa. Po uzyskaniu uwierzytelnienia dalej dokumenty należy zanieść do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I tu w zależności od państwa, w którym będziesz posługiwać się dokumentami, należy ubiegać się o apostille lub legalizację zwykłą połączoną z legalizacją w konsulacie. Może się również okazać, że w przypadku legalizacji w konsulacie będzie potrzebne tłumaczenie przysięgłe na język obcy.

Opinie

Często zadawane pytania: legalizacja i apostille dokumentów

1. Dlaczego musimy legalizować dokumenty?

Legalizacji wymagają polskie dokumenty urzędowe, którymi masz zamiar posługiwać się za granicą. Są to m.in.: akty stanu cywilnego (akty urodzenia, akty zawarcia małżeństwa, akty zgonu), dokumenty sądowe, administracyjne, akty notarialne, dyplomy, wypisy z rejestrów, wyroki sądowe, zaświadczenia urzędowe umieszczone na dokumentach prywatnych.

2. Jaki kroki muszę podjąć aby zalegalizować swój dyplom?

Aby zalegalizować dyplom ukończenia uczelni wyższej należy wykonać poniższe kroki:

 • Udać się do właściwego Ministerstwa lub Departamentu w celu zalegalizowania (poświadczenia) uzyskania dyplomu.
 • Następnie dokumenty należy przedłożyć w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w celu dalszej legalizacji lub uzyskania apostille. W przypadku uzyskania apostille, dalsza legalizacja nie jest wymagana.
 • W przypadku zwykłej legalizacji, następnie należy udać się do danej placówki dyplomatycznej (Konsulatu kraju, w którym będziesz posługiwać się dyplomem) w celu ukończenia legalizacji. Ponadto może się również okazać, że do tego typu legalizacji, będzie potrzebne tłumaczenie przysięgłe.

3. W jakich ministerstwach mogę zalegalizować dyplom?

Lista Ministerstw

 • Dyplom ukończenia Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Morskiej w Szczecinie należy zalegalizować najpierw w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
 • Dyplom ukończenia uczelni medycznej w Ministerstwie Zdrowia
 • Dyplom ukończenia uczelni wojskowej w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
 • Dyplom ukończenia uczelni artystycznej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Dyplom pozostałych uczelni należy zalegalizować w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

4. Jak mogę zalegalizować dokumenty handlowe?

Legalizacja dokumentów handlowych, jak również eksportowych zaczyna się w Krajowej Izbie Gospdarczej, To tutaj należy przedłożyć wszelkie dokumenty potrzebne do obrotu handlowego za granicą w celu ich uwierzytelnienia. Po uzyskaniu uwierzytelnienia dalej należy przedłożyć dokumenty w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. I tu w zależności od państwa, w którym będziesz posługiwać się dokumentami, należy ubiegać się o apostille lub legalizację zwykłą połączoną z legalizacją w placówce dyplomatycznej. Może się również okazać, że do legalizacji w placówce dyplomatycznej będzie potrzebne tłumaczenie przysięgłe na wymagany przez nią język.

5. Jakie dokumenty mogę zalegalizować w KIG?

W Krajowej Izbie Gospodarczej można zalegalizować następujące rodzaje dokumentów:

 • Dokumenty handlowe i eksportowe takie jak: faktury, deklaracje, specyfikacje produktowe, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia (inne niż przysięgłe),
 • Dokumenty przewozowe np. konosamenty, faktury transportowe i inne związane z przewozem,
 • Świadectwa wydane przez jednostki weterynaryjne, sanitarne lub inspekcję handlową,
 • Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej i samorządu terytorialnego,
 • Poświadczanie kopii dokumentów handlowych za zgodność z okazanymi oryginałami,
 • Poświadczanie świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru,
 • Wystawianie dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach KIG-u, jeżeli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa w związku z realizacją płatności za towar.

6. Jak zalegalizować upoważnienia lub pełnomocnictwa?

W przypadku niektórych dokumentów wymagane są bardziej skomplikowane procedury. Zależą one m.in. od wymogów placówki dyplomatycznej państwa, które nie przynależy do Konwencji Haskiej. Niech za przykład posłuży nam legalizacja dokumentów do użytku prawnego w Brazylii.
W przypadku takich dokumentów jak: wszelkie upoważnienia, pełnomocnictwa, zaświadczenia oraz kopie dokumentów zagranicznych (paszport, dowód osobisty) powinny być w pierwszej kolejności opatrzone przez:

Notariusza publicznego, który uwierzytelnia podpisy na ww. dokumentach, następnie należy udać się do Sądu rejonowego, w którym potwierdza się podpis notariusza. Z tym potwierdzeniem należy skierować swoje kroki do polskiego MSZ, w którym uwierzytelniony zostaje podpis pracownika sądu. Następnie dokument nalezy przedstawić w Ambasadzie Brazylii.

7. Witam chciałabym zalegalizować dyplom uczelni wyższej do użytku w ZEA? Jak wygląda procedura legalizacji w tym przypadku?

Oryginał dyplomu uczelni wyższej legalizujemy najpierw w MNiSW lub w innym przynależnym Ministerstwie (w zależności od rodzaju ukończonej uczelni). Następnie kopię dyplomu w j. angielskim wydanego przez tę samą uczelnię legalizujemy w MSZ na podstawie wcześniej zalegalizowanego oryginału dyplomu. Następnie dokumenty dostarczamy do Konsulatu ZEA i to już jest ostatni punkt legalizacji.

8. Czy jeśli posiadam tłumaczenie przysięgłe dyplomu uczelni wyższej, to czy proces legalizacji będzie krótszy?

Nie, jeżeli posiadasz tłumaczenie przysięgłe dyplomu uczelni wyższej, najpierw legalizujemy oryginał dyplomu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a następnie tłumaczenie przysięgłe i oryginał składamy do legalizacji w MSZ i konsulacie ZEA. Konsulat legalizuje tłumaczenia przysięgłe dyplomów wyłącznie z oryginałami i pobiera podwójną opłatę konsularną – za oryginał i tłumaczenie, jako dwa oddzielne dokumenty.

9. Posiadam tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia/aktu małżeństwa/zaświadczenia o niekaralności, czy muszę zalegalizować w konsulacie ZEA oryginał wraz z tłumaczeniem przysięgłym?

Jeżeli tłumacz podepnie do tłumaczenia przysięgłego oryginał dokumentu urzędowego, wówczas traktowany jest on jako jeden dokument. Wtedy w MSZ i w konsulacie ZEA jest on legalizowany jako jeden dokument, a to wiąże się z brakiem możliwości wykorzystania oryginałów dokumentów do innych celów niż legalizacja.

10. Potrzebuję zalegalizować akt małżeństwa do użytku w ZEA. Jak będzie odbywać się legalizacja?

Najpierw wykonujemy tłumaczenie przysięgłe oryginału aktu małżeństwa na j. angielski. Następnie w MSZ legalizujemy zarówno oryginał jak i tłumaczenie, a następnie te same dokumenty legalizujemy w konsulacie ZEA. W tym przypadku pobierane są podwójne opłaty i dokument traktowany jest w konsulacie ZEA jako dwa odrębne. Można również dokonując tłumaczenia podpiąć oryginał pod tłumaczenie przysięgłe, wtedy dokument będzie potraktowany jako jeden.

11. Ile kosztuje uzyskanie apostille?

Opłata skarbowa za wydanie apostille wynosi 60 zł za każdy poświadczany dokument, do tej kwoty należy doliczyć koszty naszego pośrednictwa oraz ewentualne koszty tłumaczenia przysięgłego.

12. Ile kosztuje uzyskanie legalizacji w MSZ?

Opłata skarbowa za legalizację wynosi 26 zł za każdy poświadczany dokument, do tej kwoty należy doliczyć koszty naszego pośrednictwa oraz ewentualne koszty tłumaczenia przysięgłego.

13. Czy państwa firma dokonuje też tłumaczeń przysięgłych dokumentów przeznaczonych do legalizacji?

Tak, zlecając nam uzyskanie legalizacji bądź apostille wykonujemy tłumaczenia przysięgłe dokumentów na języki wymagane w państwie ich użycia.

14. Chcę zatrudnić pracownika z zagranicy w swojej firmie czy wymagana jest do tego legalizacja?

Tak, legalizacja będzie wymagana i będzie odbywać się w Krajowej Izbie Gospodarczej. Legalizacja ta dotyczy dokumentów określonych przez stronę zagraniczną na potrzeby zatrudnienia zagranicznych pracowników w Polsce.

15. Jak długo trwa proces legalizacji pracownika z zagranicy w KIG?

Procedura weryfikacji dokumentów trwa zwykle ok. 14 dni, jednak KIG zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu.

16. Jakie wymogi muszę spełnić, aby móc zalegalizować dokumenty w Krajowej Izbie Gospodarczej?

Zanim przystąpisz do procesu legalizacji dokumentów, najpierw trzeba dostarczyć dokumenty niezbędne do rejestracji firmy.

Będą Ci potrzebne:

 • dokument z organów rejestrowych potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,
 • decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 • uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego.